مزایای عضویت

مزایای عضویت
قرارگیری در بانک اطلاعاتی اعضای باشگاه مدیران
امکان استفاده از امکانات ویژه اعضای باشگاه
امکان حضور در نشست های تخصصی
اطلاع رسانی و امکان شرکت در همایش ها
بازدید از واحد های صنعتی
ارائه خدمات مشاوره منحصر به مدیران مراکز
عارضه یابی سیستمی